FAQs Complain Problems

चैनपुर राजपत्र

Title आर्थिक बर्ष दस्तावेज
चैनपुर नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ 075/76 PDF icon मेलमिला कार्य सञ्चालन कार्यविधि.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी,२०७५ 074/75 PDF icon शिक्षा.pdf
योजना सञ्चालन कार्याविधि,२०७५ 075/76 PDF icon योजना सञ्चालन कार्याविधि,२०७५.pdf
पदाधिकारी आचार संहिता कार्यविधि,२०७५ 075/76 PDF icon पदाधिकारी आचार संहिता कार्यविधि,२०७५.pdf
नगर सभा बैठक संचालन,२०७४ 074/75 PDF icon नगर सभा बैठक संचालन,२०७४.pdf
घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५ 075/76 PDF icon घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५.pdf
कार्यसम्पादन नियामावाली,२०७४ 074/75 PDF icon कार्यसम्पादन नियामावाली,२०७४.pdf
कार्यविभाजन नियामावाली,२०७५ 075/76 PDF icon कार्यविभाजन नियामावाली,२०७५.pdf
करार कार्यविधी,२०७५ 075/76 PDF icon करार कार्यविधी,२०७५.pdf
राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४ 074/75 PDF icon राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४.pdf

Pages