FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,२०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वतः प्रकाशन गरिएको विवरण (२०७९ वैशाख १ देखी असार मसान्त सम्मको त्रैमासीक विवरण)